Videos RSS

Ferran Pedret- Proposta de Reforma del Reglament del Parlament

Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del CGE