Fiscalitat

Les creixents desigualtats imposen una reflexió sobre el nostre sistema fiscal: més progressivitat, menys beneficis fiscals i zero evasió.

Imatge il·lustrativa de 'Fiscalitat'

La justícia social, la redistribució de la riquesa i el reconeixement de l’esforç d’estalvi de les famílies són els principis que han de regir la política fiscal en una societat en què l’activitat de les persones ha d’estar per sobre d’allò que poden heretar o acumular.

A més del sentit de l’equilibri i la justícia, la política d’ingressos de la Generalitat ha de servir per poder atendre el més urgent: l’impuls de l’activitat econòmica, la reversió de les retallades més injustes i lesives, i la cura de les famílies que ja no tenen ingressos ni patrimoni. Sense apujar necessàriament els tipus de les principals figures tributàries, ens cal una política fiscal que incrementi la recaptació i la progressivitat.

La reforma fiscal ha de tenir com a objectiu un model més senzill, que reparteixi de forma justa les càrregues impositives i permeti obtenir els ingressos suficients per finançar els serveis públics de benestar, i un creixement sostenible.

 

Una fiscalitat catalana progressista

 • Mobilitzarem els recursos per a què totes les persones visquin amb dignitat, seguretat i autonomia a través d’una fiscalitat justa i equitativa que asseguri la suficiència financera dels serveis públics.
 • Modificarem l’impost de successions i donacions per recaptar més ingressos, derogant les reformes que CiU va aprovar primer amb el PP i després amb ERC.
 • Modificarem l’impost de patrimoni per assolir un nivell d’ingressos similar a l'existent l’any 2010, eliminant beneficis fiscals.
 • Estudiarem una nova proposta de fiscalitat en tots els camps de l’energia: producció, distribució i fiscalitat ambiental.
 • Crearem una oficina neutral dels pressupostos, adscrita al Parlament de Catalunya, per avaluar l’impacte econòmic, social, ecològic i de gènere de cada proposta legislativa.

Una nova política fiscal en ingressos i despeses per garantir la cohesió social

Per assolir que la redistribució de la riquesa esdevingui el motor de la modernització, de l’increment de la productivitat, del creixement econòmic sostenible i de la generació d’ocupació, impulsarem:

- Una reforma fiscal que signifiqui un canvi en el sistema impositiu, que ens permeti incrementar la recaptació sense incrementar els impostos a les rendes mitjanes i als treballadors i les treballadores, i que es fonamenti en:

 1. La lluita contra el frau i l’elusió fiscal, amb més recursos de l’Agència Tributària per portar a terme aquesta tasca amb èxit.
 2. La millora de la consciència fiscal, fent pública la llista dels defraudadors i no aprovant amnisties fiscals.
 3. La lluita contra els paradisos fiscals, en l’àmbit internacional, així com gravant el desplaçament geogràfic de beneficis que porten a terme algunes companyies multinacionals.
 4. La reforma de l’Impost sobre la Renda, fent-lo més progressiu, incorporant la capacitat de riquesa i eliminant deduccions regressives.
 5. La reforma de l’Impost de Societats que faci convergir els tipus nominals als tipus reals, eliminant els privilegis a les grans companyies.
 6. Un major control i regulació de les SICAV.
 7. Una contribució més justa del sector financer, gravant l’excés de salaris variables i els beneficis extraordinaris per absència de l’IVA, així com impulsant l’Impost sobre Transaccions Financeres (ITF).
 8. Una reforma fiscal verda, com a estratègia per fomentar l’eficiència energètica i la reducció de gasos d’efecte hivernacle.
 9. La rebaixa de l’IVA per a la cultura i el manteniment de l’IVA super-reduït per als béns de primera necessitat.

- Una reordenació i una major eficàcia de la despesa pública encaminada a reduir les desigualtats i incrementar el creixement potencial de la nostra economia són els nostres principals objectius. Per assolir-los, cal portar a terme una reordenació de les prioritats de la despesa pública, per garantir:

 1. La provisió dels serveis públics essencials, com la sanitat, l’educació i l’atenció social.
 2. L’increment de les potencialitats de creixement de la nostra economia, la qual cosa passa per una clara aposta per la formació, la recerca i la innovació.

- Un creixement econòmic de major qualitat i que redueixi les desigualtats existents.

Una avaluació de les polítiques públiques 

És imprescindible portar a terme una avaluació de les polítiques públiques i garantir-ne la màxima eficiència, incrementant la transparència i adoptant les millors pràctiques. És per això que crearem un òrgan d’avaluació de dites polítiques.

Fitxers adjunts: