Família i Infància

Lluita contra la vulnerabilitat, la pobresa i l’exclusió social. Defensar i protegir els menors i les seves famílies, la nostra prioritat

Imatge il·lustrativa de 'Família i Infància'

Catalunya viu una situació d’emergència social sense precedents. Més d’un milió i mig de catalans i catalanes estan en situació de risc de pobresa i exclusió social.

Els efectes de la crisi, les retallades, les polítiques d’austeritat i la pèrdua de drets han abocat un gran nombre de ciutadans i ciutadanes a situacions que els impedeixen cobrir les necessitats bàsiques per a una vida digna, i els nostres infants i adolescents en són els col·lectius més afectats i vulnerables.

Davant d’aquesta crua realitat, amb un sistema de protecció social incapaç de donar respostes, cal responsabilitat política per fer front a aquest creixement de la pobresa al nostre país amb polítiques més eficaces adreçades a reduir-la i corregir les desigualtats socials. No parlem de despesa, sinó d’inversió social.

 

Cap família sense un ingrés

 • Aprovarem una llei que garanteixi la Renda Garantida de Ciutadania, les prestacions econòmiques i els itineraris d’inclusió sociolaborals per a les persones que no disposen de mitjans de subsistència propis.
 • Tirarem endavant el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya, amb les estratègies globals d’inclusió activa i mesures orientades a l’ocupació, els serveis públics i els ingressos mínims.
 • Promourem un Fons Extraordinari d’Emergència contra l’Augment de les Desigualtats i la Pobresa amb la participació de l’administració general de l’Estat, la Generalitat i els ens locals.

Pobresa infantil zero

 • Desplegarem el Pacte per a la Infància i la Llei dels Drets de la Infància i l’Adolescència.
 • Garantirem, a través de la Renda Garantida de Ciutadania, uns ingressos mensuals per als infants en risc d’exclusió a través d’ajuts específics als menors, així com l’accés directe als ajuts de suport educatiu, dins i fora de l’aula i del calendari lectiu.
 • Garantirem l’habitatge a totes les famílies sense recursos i amb infants.
 • Desenvolparem la Llei de Serveis Socials, actualitzant la cartera de serveis i aprovant tots els instruments de planficació y qualitat a partir de l'avaluació de les necessitats actuals y futures.

Cap família sense llar, cap llar sense família

 • Recuperarem la possibilitat d’expropiar l’usdefruit temporal d’habitatges per al seu ús com a habitatge social prevista a la Llei d’Habitatge que el Govern de CiU va derogar.
 • Ampliarem el parc públic d’habitatges, prioritzant polítiques de lloguer.
 • Incrementarem les ajudes a famílies que no poden pagar el lloguer.
 • Pactarem amb les entitats financeres una moratòria en els desnonaments, condicionat a les condicions familiars (fills, gent gran dependent a càrrec, persones amb discapacitat, etc.).
 • Ajudarem les entitats que lluiten activament contra els desnonaments.
 • Garantirem la participació directa dels ajuntaments en l’adjudicació d’habitatge de lloguer social a les persones afectades i especialment a les famílies desnonades.
 • Exigirem que les entitats rescatades amb diners públics i SAREB destinin una part important dels pisos que tenen en propietat a lloguer assequible.

Aliança per la infància

- Apostem per una estratègia integral en favor de la infància que contingui el següent:

 • Desenvolupament compromès de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 • Garantia d’accés a l’educació infantil.
 • Ajuts compensatoris i beques per a famílies vulnerables en tot el procés educatiu.
 • Escola inclusiva, lleure educatiu i escoles d’educació especial adequades per als nens i les nenes amb necessitats educatives especials.
 • Lluita contra l'assetjament escolar (bullying) per qualsevol raó.
 • Ofensiva contra el fracàs escolar.
 • La participació d’infants i joves.
 • Reforçament de l’autonomia de joves en els sistemes de protecció i justícia juvenil, programes específics d’emancipació.
 • Garantir la qualitat dels serveis de protecció dels menors desemparats.
 • Garantia d’accés en temps, qualitat i intensitat d’atenció al sistema sanitari i al de salut mental.
 • Equiparació efectiva dels drets de les famílies monoparentals a la resta de famílies.

L'accés a l'educació, garantia de la igualtat d'oportunitats

 • Defensem la progressiva universalització i el desplegament de l'educació 0-3 públic, cercant fórmules viables de finançament de les escoles bressol. 
 • Convertirem les beques menjador en un dret, cobrint el 100% del cost del menjador escolar. 
 • Defensarem la igualtat a l’escola, donant suport econòmic a les famílies per assegurar l’accés als materials escolars bàsics, els llibres de text i els serveis de transport. 
 • Garantirem l’accés a Internet de tots aquells infants amb famílies en una situació de risc de pobresa.

Contra la pobresa energètica, subministraments bàsics garantits

 • Decretarem cap tall de subministraments bàsics per manca de renda.
 • Crearem un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses i un nou model de bo social per garantir el dret a l’accés a l’aigua, l'electricitat i el gas de les persones en situació de vulnerabilitat.
 • Apostem per una reforma en profunditat del sector energètic, limitant el poder de mercat de les grans empreses, estenent la competència i lluitant en defensa dels consumidors i les consumidores. 

Treball digne i per a tothom

 • Impulsarem una Llei d’Usos del Temps i Horaris amb tres objectius centrals: 
  • Garantir l'accés laboral en igualtat d'oportunitats a les dones, 
  • Fomentar la conciliació de la vida perosnal, familiar i laboral de dones i homes. 
  • Adaptar els horaris dels equips i serveis públics a les noves realitats. 
 • Protegirem la maternitat i la paternitat, desenvolupant les fórmules i els incentius necessaris per fer compatible la creació de famílies i el desenvolupament professional. Defensem la progressiva expansió de les baixes maternals i paternals. 

 

A principis de 2013, els i les socialistes catalans vam endegar la campanya Cap família sense llar, cap llar sense família, com a ofensiva contra els desnonaments i a favor de la dació en pagament i el dret a l'habitatge.

També durant el 2013, des del PSC vam iniciar la campanya Perquè volem viure en dignitat, per denunciar la situació d’emergència social que viu Catalunya i demanar un acord per la dignitat que vagi més enllà d’ideologies.

Fitxers adjunts: