Democràcia i Participació

Hem d'adaptar-nos de nou a les exigències ciutadanes per a que la democràcia esdevingui un instrument real i efectiu al servei de l'interès general.

Imatge il·lustrativa de 'Democràcia i Participació'

En els darrers anys, la generalització del distanciament de molts ciutadans i ciutadanes envers el sistema polític s'ha fet més que evident. D'una banda, la percepció que les institucions no funcionen, són ineficients i estan plenes de privilegis i, de l'altra, els lamentables episodis de corrupció moral i política entre el poder polític, judicial, econòmic i periodístic del país han exacerbat el malestar entre la ciutadania. La idea que estem davant d'una crisi sense precedents de les institucions civils i democràtiques ha anat prenent força, mentre el Govern de CiU ha orientat interessadament el seu discurs de qualitat democràtica únicament cap el vessant sobiranista. 

Els ciutadans i les ciutadanes exigeixen més transparència i més capacitat de decisió directa sobre aquells que ens governen a les institucions. I aquest és el nostre repte: adaptar-nos de nou a les exigències ciutadanes, perquè la democràcia esdevingui un instrument real i efectiu al servei de l'interès general. És imprescindible recuperar el vincle entre ciutadania i institucions, i això només és possible amb un govern dialogant, integrador i amb capacitat.

 

Un nou sistema electoral per a Catalunya: més proporcionalitat, més participació, més territorialitat

Defensem que Catalunya tingui un nou sistema electoral proporcional de representació personalitzada amb les característiques següents:

 • Catalunya necessita millorar la proporcionalitat del seu sistema electoral per tal d'aconseguir que el partit que tingui més vots sigui el que tingui més escons. En diferents ocasions això no s'ha produït.
 • És imprescindible igualar el valor del vot per al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes, acabant amb la discriminació històrica que significa que el valor del vot d'alguns ciutadans és el doble o el triple que el d'altres. Es pot fer de diferents maneres, nosaltres plantegem el sistema de recompte nacional. 
 • Proposem un sistema de doble vot amb dues urnes, en el qual es pugui escollir en una urna a un partit, una ideologia, però també a l'altra urna al diputat o la diputada de cadascun dels 58 districtes. És aquest sistema el que garanteix la màxima representació territorial al Parlament. 
 • Més participació a través del sistema de doble vot. Eliminant les dificultats i barreres que tenen les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Amb candidatures paritàries amb un sistema cremallera que alterni ambdós sexes. Volem avançar en sistemes de vot telemàtic quan es donin totes les garanties tècniques. 
 • Defensem la introducció del vot a partir dels 16.

Reformant el funcionament de la nostra democràcia

 • Impulsarem la norma entre els càrrecs públics d’"una persona, només una retribució".
 • Promourem una llei de primàries obligatòries per regular els processos de selecció de candidats i candidates dels partits.
 • Obligarem els càrrecs públics a fer una declaració de béns, patrimoni i activitats en prendre l’acta i al cessament del càrrec.

Controlar els partits polítics per garantir l'exemplaritat

 • Rebutgem la presència excessiva dels diners privats a la política. Limitarem les donacions de particulars a 1.000 euros l'any.
 • Restringirem la despesa electoral ordinària i en campanya, i aplicarem un major control, per considerar qualsevol aportació fora del marc legalment previst com un delicte de finançament il·legal de partit. 
 • Obligarem a la publicació dels pressupostos dels partits polítics, una llista detallada de les donacions particulars, els informes d'auditoria i fiscalització, i la declaració de béns a la web d'una Autoritat Electoral Catalana. 
 • Regularem els salaris dels càrrecs públics per nivells i d'acord amb uns paràmetres dins d'un ventall de màxims i mínims, segons les diverses administracions. 

Simplificar l’administració pública, protegir el servei públic

 • Impulsarem un Pacte Nacional de Reforma de l’Administració que inclogui els ajuntaments.
 • Impulsarem una Llei d’Organització de l’Administració de la Generalitat per reorganitzar i simplificar l’estructura del sector públic català i prestigiar la funció pública.
 • Simplificarem els procediments administratius per eliminar càrregues i tràmits que no siguin estrictament imprescindibles.
 • Establirem, com a condició per a la renovació de concessions públiques, l’anàlisi exhaustiva de la seva eficiència i el seu impacte en l’ocupació. Aprovarem una Llei de la Funció Pública i un Estatut del Directiu Públic que garanteixi la professionalització dels alts càrrecs a les entitats públiques.
 • Posarem en marxa el portal d’exposició pública de normativa en elaboració.
 • Crearem un portal de queixes, comentaris i valoracions en relació amb els serveis i equipaments públics d’usuari a usuari.

Govern obert, transparència, participació i col·laboració

 • Impulsarem l’ús d’open data i d’open-source software a les institucions.
 • Farem que tots els ciutadans i les ciutadanes de tots els municipis puguin realitzar tots els tràmits per via electrònica.
 • Garantirem el dret a l’accés de la informació i facilitarem les eines necessàries, d'acord amb el principi d'accessibilitat universal. 
 • Farem un pla de coneixement públic que publiqui de forma sistemàtica a internet, en formats lliures i reutilitzables, els continguts del coneixement generats per l'administració (estudis, llibres, investigacions, etc.). 
 • Promourem la col·laboració de les institucions públiques amb espais que generin, s'agreguin i permetin l'accés al lliure coneixement a la xarxa, com Wikipedia, per un coneixement obert i compartit de qualitat. 
 • Promourem l'acord per a una Llei de Foment i Suport a l'Associacionisme com a eina de participació ciutadana, així com el reconeixement i el suport al voluntariat. 

Enfortir els controls per evitar les males pràctiques

 • Regularem els lobbies amb la creació d'un registre d'inscripció prèvia d'aquests grups de pressió que serà públic i exigirem als i les electes i els alts càrrecs de les administracions, agendes públiques que puguin ser consultades per la ciutadania. 
 • Reformarem el sistema d'elecció dels organismes de control i reguladors, com la Sindicatura de Comptes i l'Oficina Antifrau, per limitar el pes partidista en la seva composició.
 • Farem de l'Oficina Antifrau un centre d'anàlisi, recerca i observatori de la corrupció pública a Catalunya.
 • Reformularem l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè sigui un organisme independent de l'administració pública. 

Contractació exemplar

 • Prohibirem que l’Administració Pública contracti empreses o personal que hagi estat condemnat per casos de corrupció o de finançament il·legal de partits polítics.
 • Reforçarem la transparència de tots els processos de licitació i adjudicació, publicant en temps real tota la documentació a internet.
 • Reforçarem la claredat i precisió dels requisits i les condicions que configuren la demanda pública, i garantirem la màxima claredat possible en els criteris per a la valoració de les ofertes.
 • Restringirem la utilització de procediments extraordinaris com els d’urgència.
 • Garantirem la imparcialitat en els procediments mitjançant la disminució dels òrgans que en l’actualitat gestionen la contractació de les diferents administracions públiques a Catalunya.
 • Establirem un marc legal clar i precís per als procediments d’encomana o delegació de la gestió a particulars dels serveis públics.
 • Publicarem tots els contractes formalitzats, només amb l’excepció d’aquelles parts del contracte que puguin incidir sobre dades confidencials de l’empresa, i elaborarem un registre públic de totes les contractacions públiques.
 • Promourem que el 95% de les subvencions a particulars i entitats es facin en règim de concurrència competitiva, i obligarem a que cada convocatòria de subvencions faci públic un informe d’impacte i d’avaluació.
 • Incorporarem clàusules socials a la contractació pública. 

Per uns mitjans públics de qualitat i plurals

 • Reforçarem les institucions de garantia del pluralisme i la diversitat en l’àmbit dels mitjans públics.
 • Derogarem la modificació de la Llei de la CCMA que han promogut CiU i PP per interessos propis, igual que el PP ho ha fet a les Corts amb el suport de CiU.
 • Apostem per oferir la subtitulació dels programes en català, castellà i en anglès, en lloc del doblatge, per fomentar l’aprenentatge dels idiomes.

Defensar els nous drets digitals

 • Garantirem la cobertura de tots els nuclis de població de Catalunya amb un accés a internet amb una velocitat de 100 Mb. 
 • Treballarem per reduir la bretxa digital amb accions específiques destinades als col·lectius més desfavorits. 
 • Impulsarem un pla d'igualtat de les dones en la societat en xarxa, amb l'objectiu de donar poder a les dones en l'àmbit TIC i orientar les TIC per donar poder a les dones. 
 • Elaborarem una carta catalana dels drets dels usuaris de les xarxes socials que garanteixi:
  • La neutralitat a la xarxa.
  • El dret d’accés a la xarxa.
  • El dret a la confidencialitat i privacitat de les comunicacions electròniques, així com de les dades que circulen a la xarxa.
  • El dret a l’oblit.

Fitxers adjunts: